Privacyverklaring Tuinkamer Yvonne

Privacyverklaring

Privacyverklaring Tuinkamer Yvonne
Tuinkamer Yvonne, gevestigd te Casteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Tuinkamer Yvonne verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Tuinkamer Yvonne (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

De manier waarop ik gegevens verzamel:

Tuinkamer Yvonne verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten, het aanmelden voor een workshop of via mondelinge of schriftelijke overdracht. Tuinkamer Yvonne verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven of een overeenkomst die je met Tuinkamer Yvonne hebt gesloten.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Tuinkamer Yvonne verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je betaling af te kunnen handelen;
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Tuinkamer Yvonne bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Tuinkamer Yvonne verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Tuinkamer Yvonne een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tuinkamer Yvonne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Tuinkamer Yvonne gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

  • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
  • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tuinkamer Yvonne;
  • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Tuinkamer Yvonne een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Tuinkamer Yvonne van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tuinkameryvonne.nl. Tuinkamer Yvonne reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Tuinkamer Yvonne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tuinkameryvonne.nl.
Privacyverklaring Tuinkamer Yvonne, Yvonne Leijtens, Dorpsstraat 14, 5529 AW Casteren (bij Eindhoven enTilburg).