Algemene voorwaarden Tuinkamer Yvonne

Neem kennis van de algemene voorwaarden die gelden voor alle workshops van Tuinkamer Yvonne in Casteren (gelegen bij Eindhoven en Tilburg) alsmede voor de cadeaus die in opdracht worden gemaakt.

Onderstaand de voorwaarden die van toepassing zijn op alle workshops of cadeaus van Tuinkamer Yvonne

Versie: februari 2024


Algemene voorwaarden Tuinkamer Yvonne

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

 I workshops porselein/servies schilderen, workshops steigerhout schilderen, workshops canvas schilderen, workshops stippen op porselein, workshops dienblad beschilderen, dikke dames schilderen, workshops inclusief High Tea georganiseerd door Tuinkamer Yvonne en de webshop van Tuinkamer Yvonne en

II opdrachten die een klant/deelnemer geeft voor het maken van een persoonlijk porseleinen cadeau door Tuinkamer Yvonne.

Tuinkamer Yvonne heeft het recht haar voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kan Tuinkamer Yvonne geen aansprakelijkheid aanvaarden.

I Schilderworkshops bij Tuinkamer Yvonne.

Algemene voorwaarden Artikel 1 Prijzen

De prijzen zijn in euro's.


Algemene voorwaarden Artikel 2 Annuleren

Uiteraard kan het voorkomen dat een van de deelnemers moet annuleren. Het is mogelijk iemand anders in haar/zijn plaats te laten gaan.

Voor groepjes t/m 6 personen kun je zonder kosten annuleren tot 3 weken voor aanvang van de workshop, behalve voor de workshop porselein beschilderen met een door Tuinkamer Yvonne getekende afbeelding. Zodra de keuze van een afbeelding voor de workshop porselein beschilderen is doorgegeven aan Tuinkamer Yvonne kun je vanaf dat moment niet meer annuleren, wel kun je een plaatsvervanger laten deelnemen aan de workshop.
Voor alle workshops, behalve porselein schilderen, geldt: heb je géén plaatsvervanger en/of annuleer je 0 tot 21 dagen voor aanvang van de workshop, dan is Tuinkamer Yvonne helaas genoodzaakt de kosten van de aangemelde persoon/personen in rekening te brengen. De aanmelder (klant/deelnemer) en degene die haar/hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Tuinkamer Yvonne voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de workshop som.
Voor de workshop Porselein beschilderen kun je alleen een plaatsvervanger sturen, maar niet annuleren als de afbeeldingen voor deze workshop zijn doorgegeven aan Tuinkamer Yvonne. Voor de workshop Porselein schilderen is restitutie van het betaalde bedrag in geen enkel geval mogelijk, nadat de afbeeldingen zijn doorgegeven aan Tuinkamer Yvonne.

 

Voor groepjes t/m 6 personen ‘workshop inclusief High Tea’ kun je zonder kosten annuleren tot 3 weken voor aanvang van de ‘workshop inclusief High Tea’. Het aantal personen kun je kosteloos wijzigen tot 3 weken voor aanvang van de ‘workshop inclusief High Tea’. Wijzigingen in het aantal personen tussen 0 tot 10 dagen voorafgaand aan de ‘workshop inclusief High Tea’ zijn niet mogelijk, wel kun je een plaatsvervanger laten deelnemen aan de ‘workshop inclusief High Tea’.

Indien binnen de ‘workshop inclusief High Tea’ gekozen is voor Porselein schilderen kan deze ‘workshop inclusief High Tea’ niet meer worden geannuleerd, zodra de te tekenen afbeelding aan Tuinkamer Yvonne is doorgegeven. Wel kan altijd een plaatsvervanger deelnemen aan de ‘workshop inclusief High Tea’’.

Voor groepen vanaf 7 personen kun je niet annuleren indien de workshop en datum is bevestigd door Tuinkamer Yvonne: Tuinkamer Yvonne houdt deze dag/datum voor deze groep beschikbaar. Het aantal deelnemers voor de workshop kan tot 3 weken voorafgaand aan de workshop worden gewijzigd, mits het te wijzigen aantal niet meer dan 2 personen is. Het aantal deelnemers kan niet worden gewijzigd als Tuinkamer Yvonne van te voren een afbeelding heeft getekend op porselein/doek/steigerhout. In dit geval kan een plaatsvervanger deelnemen, maar kan de gast niet annuleren of het aantal deelnemers worden gewijzigd.
Als 0 - 21 dagen voorafgaand aan de workshop een van de deelnemers van de groep niet kan deelnemen, kan iemand anders haar/zijn plaats overnemen.
In bijzondere omstandigheden wordt in overleg met Tuinkamer Yvonne naar een passende oplossing gezocht. 

Algemene voorwaarden Artikel 3 Betaling

Betaling voor een van de aangeboden workshops van Tuinkamer Yvonne en/of workshops inclusief High Tea geldt vooraf overboeken.

Voor groepjes t/m 6 personen:
Het totaalbedrag voor de workshop porselein beschilderen inclusief getekende afbeelding moet worden overgeboekt zodra de afbeelding is doorgegeven aan Tuinkamer Yvonne: binnen 3 dagen nadat de afbeelding is doorgegeven moet het totaalbedrag staan op rekeningnummer is NL96RABO0159720273 onder vermelding van de datum van de workshop en de naam van de groep/personen. Nadat de afbeeldingen zijn doorgegeven aan Tuinkamer Yvonne voor de workshop Porselein schilderen is in geen enkel geval restitutie van het betaalde bedrag mogelijk.
Het totaalbedrag voor alle workshops, behalve workshops porselein beschilderen met getekende afbeelding, van de gehele groep c.q. van het aantal aangemelde personen moet van te voren (uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de workshop) op de rekening van Tuinkamer Yvonne staan: rekeningnummer NL96RABO0159720273 onder vermelding van de datum van de workshop en de naam van de groep/personen.

 

Voor groepjes t/m 6 personen voor een ‘workshop inclusief High Tea’:

Het totaalbedrag voor de ‘workshop inclusief High Tea’ moet uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de ‘workshop inclusief High Tea’ op de rekening van Tuinkamer Yvonne staan: rekeningnummer NL96RABO0159720273 onder vermelding van de workshop-datum en naam van de groep/personen.
Als binnen de ‘workshop inclusief High Tea’ gekozen wordt voor porselein schilderen met getekende afbeelding, dan gelden de voorwaarden van artikel 3 bij de zin ‘porselein schilderen met getekende afbeelding’. Dus zodra de door Tuinkamer Yvonne te tekenen afbeelding is doorgegeven aan Tuinkamer Yvonne, kan de ‘workshop inclusief High Tea’ niet meer worden geannuleerd en moet het totaalbedrag van de ‘workshop inclusief High Tea’ worden overgeboekt zodra de afbeelding is doorgegeven aan Tuinkamer Yvonne.


Voor groepen vanaf 7 personen workshop of workshop inclusief High Tea:
Voor groepen vanaf 7 personen geldt bij boeking/reservering een aanbetaling van € 75,00. Deze aanbetaling is niet restitueerbaar indien de groep de workshop-datum annuleert. De workshop-datum is de datum/dag die Tuinkamer Yvonne heeft vrijgehouden en bevestigd. Deze aanbetaling van € 75,00 moet worden voldaan bij de boeking/reservering: dit is een bevestiging via email vanuit Tuinkamer Yvonne met als onderwerp 'bevestiging definitieve reservering'.
Het restant bedrag van de gehele groep c.q. van het aantal aangemelde personen moet van te voren en uiterlijk
4 weken voorafgaand aan de workshop op de rekening van Tuinkamer Yvonne staan.
Rekeningnummer gegevens zijn: NL96RABO0159720273 op naam van YPGC Leijtens onder vermelding van de datum van de workshop en de naam van de groep/personen.


Voor groepen voor een Workshop op locatie:
De betaling van het volledige bedrag geschiedt vooraf op het moment van boeking (binnen 5 werkdagen na boeking) en nadat de datum is bevestigd door Tuinkamer Yvonne aan de klant. De betaling moet worden voldaan binnen 3 dagen, nadat de aanvraag voor een workshop op locatie door Tuinkamer Yvonne is bevestigd via mail aan de klant. Pas als de volledige betaling is ontvangen door Tuinkamer Yvonne zal Tuinkamer Yvonne de workshop op locatie verzorgen. Op het moment dat Tuinkamer Yvonne het gehele bedrag op haar rekening heeft ontvangen, krijgt de klant per mail van Tuinkamer Yvonne een bevestiging met als onderwerp ' definitieve reserveringsbevestiging'. In deze definitieve reserveringsbevestiging staan vermeld: de prijsafspraken per persoon en de prijs voor de gehele groep, benzinekosten, het aantal personen, de datum, begin- en eindtijd, de locatie waar de workshop plaatsvindt en een specificatie van hetgeen aanvullend inclusief is.
De workshop kan in verband met de inkopen en voorbereiding niet worden geannuleerd.
Rekeningnummer gegevens zijn: NL96RABO0159720273 op naam van YPGC Leijtens onder vermelding van 'factuurnummer'. 


Dit geldt voor:
- workshop porselein/servies schilderen;
- workshop steigerhout schilderen;

- workshop canvas schilderen;
- workshop stippen op porselein;
- workshop dienblad beschilderen;
- workshop dikke dames schilderen;
- workshop inclusief High Tea;

- vriendinnenuitje;
- vrijgezellenfeest vrouwen;
- workshop Eindhoven en omgeving;
- Kerstworkshop
georganiseerd door Tuinkamer Yvonne.  
Is de klant/deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de klant/deelnemer.


 

Betaling voor een cadeau uit de Webshop van Tuinkamer Yvonne: vooraf overboeken.
Betaling voor een cadeau uit de webshop dient vooraf te geschieden. Tuinkamer Yvonne zal het cadeau opsturen of het cadeau kan door de klant worden opgehaald als het totaalbedrag van het cadeau is overgeboekt door de klant op de rekening van Tuinkamer Yvonne: rekeningnummer NL96RABO0159720273 onder vermelding van de naam van de klant.

 

Algemene voorwaarden Artikel 4 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door inschrijving op een workshop en aanvaarding door de klant/deelnemer van het aanbod van Tuinkamer Yvonne. Tuinkamer Yvonne stuurt de klant/deelnemer een bevestiging van de inschrijving per mail en verwijst in deze mail naar de algemene voorwaarden van Tuinkamer Yvonne.
 De klant/deelnemer, die een workshop ook namens andere deelnemers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)de klant/deelnemer, die hij/zij aanmeldt. Bij de aanmelding door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.


Algemene voorwaarden Artikel 5 Wijzigingen door Tuinkamer Yvonne

Tuinkamer Yvonne heeft het recht de workshop overeenkomst op te zeggen, indien twee dagen voor aanvang van de workshop het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal deelnemers van de workshop. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven, behoudt Tuinkamer Yvonne zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Tuinkamer Yvonne aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de klant/deelnemer kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de klant/deelnemer. Indien de oorzaak van de wijziging aan Tuinkamer Yvonne kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Tuinkamer Yvonne. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.


Algemene voorwaarden Artikel 6 Verplichtingen van de klant/deelnemer

De klant/deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Tuinkamer Yvonne van de workshop worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant/deelnemer.
Indien de klant/deelnemer vernielingen aanbrengt aan de eigendommen van Tuinkamer Yvonne, zullen de kosten hiervan op de klant/deelnemer worden verhaald.

Algemene voorwaarden Artikel 7 Kleurafwijkingen
De kleuren op het porselein kunnen in werkelijkheid iets afwijken, nadat het porselein in de keramiekoven is gebrand. De kleuren rood en oranje zijn kleuren die bijna helemaal wegbranden tijdens het brandproces. 2 a 3 lagen rood en/of oranje maken de kleuren voller en intenser! Tuinkamer Yvonne zal altijd haar uiterste best doen om de kleuren zo precies mogelijk te krijgen, maar het is en blijft handwerk.


Algemene voorwaarden Artikel 8 Klachtenbehandeling
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Tuinkamer Yvonne, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Tuinkamer Yvonne. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Algemene voorwaarden Artikel 9 Aansprakelijkheid
Tuinkamer Yvonne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de klant/deelnemer, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
Als de workshop niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de klant/deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de klant/deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Tuinkamer Yvonne. Eventuele schade wordt door Tuinkamer Yvonne vergoed tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Tuinkamer Yvonne is toe te rekenen noch aan de persoon/organisatie van wiens hulp/medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de klant/deelnemer;
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en/of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop is betrokken;
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop organisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, niet kon worden voorzien of verholpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de klant/deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de klant/deelnemer noch aan Tuinkamer Yvonne zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Tuinkamer Yvonne aansprakelijk is voor derving van workshops genot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop som.


Algemene voorwaarden Artikel 10 Overige bepalingen

Het is mogelijk om te roken buiten (onder het overdekte terras), binnen bij Tuinkamer Yvonne mag niet worden gerookt.

Er wordt geen alcohol geschonken.


Algemene voorwaarden Artikel 11 Social Media

Tuinkamer Yvonne heeft de bevoegdheid om, ten behoeve van verkoopdoeleinden, foto's van in opdracht gemaakte porseleinen artikelen (zoals persoonlijke cadeaus) en foto's van de porseleinen items die tijdens een workshop zijn gemaakt op social media te plaatsen.

II Opdrachten die een klant/deelnemer geeft voor het maken van een persoonlijk cadeau - Valentijnscadeau door Tuinkamer Yvonne.


Algemene voorwaarden Artikel 1 Prijzen

De prijzen zijn in euro's, exclusief eventuele verzendkosten.

Algemene voorwaarden Artikel 2 Betaling
Betaling geschiedt vooraf, bij het geven van de opdracht door de klant.
 De klant zal het bedrag vooraf overboeken op de rekening van Tuinkamer Yvonne rekeningnummer NL96RABO0159720273 onder vermelding van het artikel en de naam van de opdrachtgever (bijvoorbeeld “snackschaal voor Yvonne Leijtens” ).
 Of indien de klant het porseleinen item wil ophalen bij Tuinkamer Yvonne geschiedt de betaling bij afhalen van het cadeautje. Is de klant/deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de klant/deelnemer.

Algemene voorwaarden Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand als de klant/deelnemer overeen is gekomen wat Tuinkamer Yvonne gaat maken als persoonlijk cadeau: het porseleinen item is gekozen.

Algemene voorwaarden Artikel 4 Bestelling

Voor de bestelling van een handbeschilderd cadeautje stuurt de klant/opdrachtgever een berichtje via mail met haar/zijn wensen naar info@tuinkameryvonne.nl of via telefonisch contact met Tuinkamer Yvonne, telefoon 06 22522553.
 Tuinkamer Yvonne bevestigt de opdracht via mail aan de klant/opdrachtgever, zodat beide partijen precies weten wat de afspraken/wensen zijn. (Dit voorkomt misverstanden en teleurstellingen). Als de opdracht klaar is krijgt de klant/opdrachtgever een berichtje dat het uiteindelijke resultaat gereed is.


Artikel 5 Verzending

Eventuele verzending geschiedt volgens de post.nl tarieven binnen Nederland. Tuinkamer Yvonne stuurt de track & trace code via mail of via whatsapp naar de klant/opdrachtgever. Tuinkamer Yvonne is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending door post.nl. De klant kan vragen dit risico mee te verzekeren tegen meerprijs van post.nl. Tuinkamer Yvonne zal alle handgemaakte spulletjes uiteraard altijd goed verpakken.


Algemene voorwaarden Artikel 6 Produkten

Het servies van Tuinkamer Yvonne is beschilderd met porseleinverf gemengd met medium en gebrand op 800 graden in de keramiekoven.
 Het totale bakproces neemt ongeveer 18 uur in beslag en het porseleinen item is daarna vaatwas- en oven bestendig en geschikt voor intensief gebruik. Ben echter wel voorzichtig met gebruik van het mes op snijvlakken. Dit kan krassen veroorzaken. Tuinkamer Yvonne kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor slijtage of beschadigingen tijdens of na gebruik en zal geen vergoeding betalen of nieuw servies beschikbaar stellen.


Algemene voorwaarden Artikel 7 Retour

Tuinkamer Yvonne neemt geen artikelen retour.

Algemene voorwaarden Artikel 8 Kleurafwijkingen

De kleuren op het porselein kunnen in werkelijkheid iets afwijken dan op het plaatje. Kleuren op papier zijn altijd anders dan de kleuren op porselein. De kleuren rood en oranje zijn kleuren die wegbranden tijdens het brandproces. 2 a 3 lagen rood/oranje maken de kleur voller en intenser! Tuinkamer Yvonne zal altijd haar uiterste best doen om alles zo precies mogelijk voor de klant/opdrachtgever (na) te maken, maar het is en blijft handwerk.


Algemene voorwaarden Artikel 9 Social Media

Tuinkamer Yvonne heeft de bevoegdheid om, ten behoeve van verkoopdoeleinden, foto's van in opdracht gemaakte porseleinen artikelen (zoals persoonlijke cadeaus) en foto's van de porseleinen items die tijdens een workshop zijn gemaakt op social media te plaatsen.

Alle afbeeldingen en teksten op de website zijn eigendom van Tuinkamer Yvonne. Het is dan ook niet toegestaan om afbeeldingen en teksten van de website te gebruiken voor zakelijk- of privégebruik zonder schriftelijke toestemming van Tuinkamer Yvonne.
 Op alle overeenkomsten tussen Tuinkamer Yvonne en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Alle gebruikers van de website https://www.tuinkameryvonne.nl/ worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de hierboven genoemde voorwaarden.


Adresgegevens:april
Tuinkamer Yvonne, Yvonne Leijtens, Dorpsstraat 14, 5529 AW Casteren (omgeving Eindhoven, Tilburg).
Telefoon 06 22522553, mailadres: info@tuinkameryvonne.nl            

versie februari 2024

Terug naar Contact